Şeyh Said-i Merhum

Ana Sayfa » Cizre Şehir Rehberi » Önemli Kişiler » Şeyh Said-i Merhum
Rumi 1288/1189 yıllarında doğduğu tahmin edilir. Miladi 1872/1873 yıllarına takabül eder. Cizre Dağkapı Mahallesinin kendi adı ile anılan Ş.Said-İ Merhum Camiine yakın bir evde doğdu. Cizre’nin en tanınmış ailelerindendir. Babasının adı Hüseyin Mazlum Efendi olup, cömertlik sehavet ve insani yardımlarda örnek bir insandı. Annesinin adı da Seyyit Halime’dir. Dedesi Hacı Ali Cihgangir’dir. Zamanın en zengin ve hayırserver bir kişisi idi. Yeniliklerde de örnekti. Cizre’ye ilk defa gaz lambası ve madeni sobayı getiren kendisidir. Şeyhin amcası Mella Muhammed Beşir (R.A.) Cizre’nin en büyük alim, imam ve hatibi idi. Muhammed Said Seyfeddin Merhum, çocukluğunu ve gençliğini ilim tahsili ile geçirmiştir. Tasavvufta, şiiirde, ilimde çok ileri bir zattı. Birgün görmüş olduğu bir manevi ilham üzerine Tavile’ye çağrılyor. Ancak üç yıllık bir aradan sonra, kelekle gidebiliyor. Bu üç yıllık sürenin sonlarında öyle bir manevi hal ve cezbeye düşmüştü ki, kimse ile konuşmaz, ancak mektupla söyleşirdi. Nihayet kendi hocasının yanından döndükten sonra, bir çok irşad hareketleri yapmış, çok insanı kötü yollardan çevirmiştir. Bazen elinde kılıç, atı üzerinde arkasına sevdikleri oldukları halde, sokak sokak gezer, kalbu salli alen Nebiyil Hadi” kasidesini okurlardı. Anlamı “Hidayet erdirici olan Nebinin üzerine salavat getir ey gönül” demektir. Allah aşıkı, Resulullah aşıkı bir zattı. Kendi divanında kendisinin aşkın piri olduğunu yazmaktadır. Bir kasidesinde şöyle der: “Mencm Seyfi Rabbani Menem kerrarı sani Menem seki dergahi Hüsameddini Osmani” Kendine has lakabları da vardır. Kutbıddin, Taceddin Seyfeddin, Gıyaseddin bunlardandır. Hz.Muhammed (as) a çabuk yetişmek için hep dua eder.Genç yaşta 1331 rumi (miladi 1916)yılında Cizre’de hakkın rahmetine kavuşmuş, kendi adı ile anılan camiinin yapışığındaki bir oda alınarak içinde gömülmüştür. Şimdi bu kubbesi de camiye açılmaktadır. Kendisinden sonra camide kardeşi rahmetli Şeyh Hayati ve sonra hem amcazadesi,hem dayısı oğlu ve kayın biraderi Şeyh İsmail Ahmed Zêrin görevini yürütmüşlerdir. Eserleri: 1-Divanı. 2- Muhtasarüs Sülük Velihsan fi Beyanilusul ila melikilmülük Tarikatul-Hacegan.